Cơ cấu nhân sự
Cập nhật: 01.11.2015 01:41

 

 1. Họ và tên       : Bùi Xuân Diễn

  Học vị            : Thạc sĩ

  Chức vụ         : Phụ trách trung tâm

  Email             : dien73@gmail.com

   

 2. Họ và tên       : Trương Thị Hoạt

  Học vị            : Cử nhân

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email             : hoatxh11b@gmail.com

   

 3. Họ và tên       : Lê Thị Huyền Trâm

  Học vị            : Cử nhân

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email             : tram@dnpu.edu.vn

 4. Họ và tên       : Nguyễn Văn Bình

  Học vị            : Thạc sĩ

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email:

 5. Họ và tên       : Lê Minh Nhật

  Học vị            : Nghiên cứu sinh

  Chức vụ         : Chuyên viên

  Email             nhat.lem@gmail.com